logo
پایان نامه های پیشنهادی

 

دانشجو برای اجرای پایان نامه

 

عنوان پروژه : ارزیابی تنوع ژنوتیپ‌های مختلف ایرانی و خارجی گلرنگ از نظر تجمع رنگیزه‌های کارتامین و سافلور زرد

سطح تحصیلات مورد نیاز: دانشجوی دکتری ( بیوتکنولوژی کشاورزی /اصلاح نباتات)

استاد راهنمای پیشنهادی: دکتر مریم شهبازی

 

عنوان پروژه : معرفی ژنوتیپ های امید بخش گلرنگ با کیفیت بالای روغن ازطریق ارزیابی کیفی و کمی اسید های چرب ژنوتیپ های مختلف

سطح تحصیلات مورد نیاز: دانشجوی دکتری ( بیوتکنولوژی کشاورزی /اصلاح نباتات)

استاد راهنمای پیشنهادی: دکتر مریم شهبازی

 

عنوان پروژه : شناسایی گیاهان برنج تراریخته متحمل به خشکی بر اساس ارزیابی های مورفولوژی– فیزیولوژی و مولکولی

سطح تحصیلات مورد نیاز: یک دانشجوی کارشناسی ارشد (بیوتکنولوژی/ فیزیولوژی گیاهی، اصلاح نباتات)

استاد راهنمای پیشنهادی: دکتر پریسا کوباز

 

عنوان پروژه: تکثیر، بلوغ و شکست دورمانسی به منظور تولید پداژه های بالغ تجاری در دو رقم گلایل

سطح تحصیلات مورد نیاز: یک دانشجوی کارشناسی ارشد (بیوتکنولوژی/ باغبانی اصلاح نباتات)

استاد راهنمای پیشنهادی: دکتر پریسا کوباز

 


© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک